Anexa 2 la H.C.L. nr. 125/26.06.2014

 
Regulament de organizare şi desfăşurare
a  Festivalului Sighişoara Medievală 2014
 
Pentru buna desfăşurare a activităţii Asociaţia Turistică Sighişoara percepe o taxa/tarif de 10 lei, reprezentând contravaloarea biletelor pentru spectacolele ce se vor desfăşura cu ocazia festivalului, în cetatea medievală, cu excepţia riveranilor (cei care locuiesc şi lucreză în cetate) şi a copiilor până la 10 ani inclusiv.
 
1.     Reguli de comercializare a produselor
 
În Cetatea Medievală
-          pe domeniul public şi privat, indiferent de natura proprietăţii, nu se vor comercializa băuturi alcoolice de niciun fel, cu excepţia unităţilor de alimentaţie publică autorizate;
-          băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;
-          se interzice instalarea de grătare, instalaţii de preparat produse alimentare care presupun prăjeli, grătare, etc.;
-          nu se vor comercializa seminţe, vată de zahăr, porumb fiert, mere glazurate;
-          se vor comercializa exclusiv produse de artizanat specifice epocii medievale (ceramică, pielărie, obiecte de îmbrăcăminte, podoabe, picturi, obiecte decorative, etc.);
-          nu se vor comercializa nici un fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brăţări luminoase, bijuterii şi altele din aceeaşi categorie;
-          se interzic generatoarele de curent mobile.
 
În Oraşul de Jos
-    băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;
-    nu se vor comercializa nici un fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brăţări luminoase, bijuterii şi altele din aceeaşi categorie;
-    sunt interzise jocurile de noroc gen "roata norocului" "alba neagra" etc.;
 
Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal). Autorizaţia de funcţionare pe perioada Festivalului, se va elibera numai în baza contractului de închiriere a terenului. Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract., în condiţiile stabilite la încheierea acestuia.
Echipele de pază şi ordine vor ridica standurile tuturor celor care nu au autorizaţie sau nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul Regulament sau în documentele justificative care atestă participarea la festival şi vor sancţiona persoanele în cauză conform O.G. nr.99/2000 republicată, astfel:
-          persoane fizice: 200 – 500 lei
-          persoane juridice: 400 – 1.000 lei.
Toţi comercianţii vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea contractului, conform prezentului regulament, şi care vor figura pe lista de produse anexă la contractul de închiriere.
Autorizaţia de funcţionare pe perioada festivalului şi lista de produse permise spre comercializare vor fi în mod obligatoriu afişate la loc vizibil pe fiecare tarabă ori loc de vânzare.
 
2. Taxe pentru comercianţi
 
2.1. Taxe pentru autorizaţii de funcţionare şi eliberarea acestora
Municipiul Sighişoara va elibera autorizaţii de funcţionare pentru perioada Festivalului Sighişoara Medievală 2014 exclusiv comercianţilor care fac dovada unor documente justificative care atestă participara la festival în conformitate cu prezentul regulament;
Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare vor fi diferenţiate, în funcţie de domeniul de activitate:
-          activităţi de artizanat – 30 lei
-          alimentaţie publică, fără băuturi alcoolice – 60 lei
-          alimentaţie publică, cu băuturi alcoolice – 120 lei
 
 2.2.    Taxe pentru participare la festival
Pentru terenul necesar desfăşurării activităţilor comerciale, în funcţie de domeniul de activitate şi de locaţie, se vor încasa  următoarele taxe/tarife pe mp/zi:
În Cetatea Medievală
- Kürtös, produse alimentare preambalate – 100 lei mp/zi
- Băuturi răcoritoare – 70 lei mp/zi
- Artizanat, artă – 50 lei mp/zi    
În Oraşul de Jos:
-          Alimentaţie publică (maxim două  dozatoare bere) – 150 lei mp/zi
-          Taxă dozator, începând cu al treilea aparat – 120 lei dozator/zi
-          Comercializare băuturi răcoritoare sau produse nealimentare – 70 lei mp/zi
-          Pentru terase se va percepe o taxă de 10 lei mp/zi
 
Pentru artiştii plastici sighişoreni, pentru elevii şi studenţii la şcoli / universităţi de arte (cu carnetul/legitimaţia vizate la zi), precum şi pentru alte categorii de comercianţi sau invitaţi, organizatorul va putea acorda reduceri sau scutiri ale taxelor pentru participarea la festival.
 
2.3.      Cheltuieli de regie
La taxele pentru  participarea la festival se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:
- taxă de salubritate, în valoare globală de 70 lei.
- taxă de energie electrică, în funcţie de consum.
Pentru comercianţii care solicită energie electrică la locurile închiriate organizatorul va asigura – în limita posibilităţilor – furnizarea de energie electrică contra unei taxe de branşare - debranşare de 50 lei şi plata contravalorii energiei electrice efectiv consumate.       
Consumul efectiv se va determina prin apreciere în funcţie de consumatorii deţinuţi de comerciant, în cursul primei zile sau după prima zi de festival. În cazul în care părţile (comerciantul şi organizatorul) nu vor cădea de acord la determinarea energiei electrice consumate, organizatorul este îndreptăţit să sisteze furnizarea de energie electrică, fără nici o dezdăunare către comerciant.
Activitatea de salubrizare va fi executată de firmaSC Schuster Ecosal S.R.L. Colectarea gunoiului produs de agenţii economici şi persoanele fizice care vor deţine standuri pe domeniul public se va face în pubele ecologice de 120 l. Colectarea gunoiului stradal se va face în pubele ecologice cu capacitatea de 120 l şi în containere ecologice cu capacitate de 1,1 mc.
Măturatul manual al străzilor cuprinse în perimetrul de desfăşurare al festivalului se va face între orele: 02,00 – 07,00. Întreţinerea curăţeniei se va face pe tot timpul desfăşurării festivalului, cu echipe de 2-4 muncitori organizate în trei schimburi. Stropitul, spălatul străzilor şi trotuarelor se va face de câte ori este nevoie cu autospecialele firmei de salubrizare.
Amplasarea pubelelor, containerelor şi WC-urilor ecologice în punctele stabilite se va face cu 24 ore înaintea începerii manifestării.
Distribuirea pubelelor ecologice de 120 l catre agenţii economici şi persoanele fizice care deţin standuri se va face de către SC Schuster Ecosal S.R.L.
Întreaga activitate de salubrizare va fi verificată şi recepţionată de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
            Organizatorul va putea acorda scutiri sau reduceri ale taxelor pentru unele categorii de comercianţi.
 
3.      Ordine publică şi curăţenie
 
        Liniştea şi ordinea publică pe perioada evenimentului vor fi asigurate, prin grija organizatorului. În acest sens, se va constitui un comandament format din reprezentanţi ai Municipiului Sighişoara, Asociaţiei Turistice Sighişoara, Poliţiei Locale, Poliţiei Municipiului, Jandarmeriei, Unităţii de Pompieri, Ambulanţei etc.
În timpul desfăşurării programului artistic al festivalului, comercianţilor le este interzis să difuzeze muzică; de asemenea, în timpul pauzelor se va difuza doar muzică instrumentală, medievală, cu un volum scăzut, astfel încât să fie evitată poluarea fonică.
   Echipele de pază şi ordine vor ridica standurile aparţinând celor care nu au autorizaţie sau nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul Regulament şi vor sancţiona persoanele în cauză conform O.G.nr.99/2000, republicată astfel:
-                      persoane fizice: 200 – 500 lei
-                      persoane juridice: 400 – 1000 lei
 
 
4.              Accesul  auto în Cetatea Medievală
 
Accesul auto în Cetatea medievală va fi interzis în perioada 25 - 27 iulie 2014, cu excepţia riveranilor (care vor putea parca numai în interiorul curţilor proprii sau în afara Cetăţii) şi autoturismelor autorizate de organizatori.     
Pentru fiecare unitate de cazare din perimetrul Cetăţii Medievale, se va autoriza un singur autovehicul care va transporta bagajele turiştilor cazaţi la aceste unităţi de cazare.
-          pentru aprovizionarea unităţilor economice din Cetatea medievală, pe perioada festivalului, este permis accesul autovehiculelor zilnic între orele 05,00 – 08,00;
-          pe perioada festivalului este interzis accesul în Cetatea medievală precum şi în celelalte perimetre de desfăşurare a manifestărilor organizate a câinilor de pază şi agrement (cu excepţia animalelor care fac parte din programul festivalului).
-          pe perioada festivalului este interzis accesul persoanelor în Cetatea Medievală cu recipienţi conţinând băuturi alcoolice.
 
5.                 Alte prevederi:
 
Parcarea autovehiculelor
Riveranii Cetăţii medievale vor parca autovehiculele proprietate personală sau ale societăţii comerciale fie în afara perimetrului Cetăţii medievale sau în curtea aferentă locuinţei.
Comercianţii autorizaţi să desfăşoare activitatea pe perioada festivalului vor parca autovehiculele în afara perimetrului Cetăţii medievale.
În Piaţa Octavian Goga, strada Morii şi strada Hermann Oberth parcarea autovehiculelor este interzisă în perioada desfăşurării festivalului.
Restricţionarea circulaţiei auto
În perioada festivalului, circulaţia auto va fi închisă sau restricţionată, dacă se impune, în următoarele zone (intersecţii):
-           strada Hermann Oberth capătul de sud al parcului;
-           strada Hermann Oberth capătul de nord al parcului;
-           strada. 1 Decembrie 1918 - strada Octavian Goga;
-           strada. Consiliul Europei - strada Morii;
-           strada Morii - Stradela Cetăţii
-           alte puncte convenite de organizatori
Poavazare şi panotaj stradal
Poavazarea spaţiilor din perimetrul de desfăşurare a festivalului se va face cu steaguri şi recuzită specific medievală.
În perioada Festivalului Sighişoara Medievală 2014, nu se vor acorda autorizaţii pentru montarea de panouri / bannere publicitare altele decât ale sponsorilor evenimentului.
 
            6.   Reguli privind asigurarea protecţiei cetăţenilor, împotriva riscurilor de accidentare şi de izbucnirea unui incendiu în perioada desfăşurării festivalului „Sighişoara Medievală 2014”.
Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea unor bunuri, se impune respectarea următoarelor reguli minime:
q       Intervenţiile tehnice (montaje, branşamente, reparaţii) asupra diferitelor instalaţii şi echipamente tehnice (de curent, de apă, de gaz) se vor efectua numai de persoane autorizate, având specialitatea şi pregătirea aferentă.
q       Racordarea la utilităţi (curent electric, apă, canalizare) se va efectua doar de personal de specialitate autorizat, desemnat de organizatorii festivalului, pentru a se evita:suprasolicitarea distribuitorilor, folosirea unor instalaţii improvizate sau traversarea căilor de acces cu diverse cabluri electrice sau furtune, care pot genera accidente.
q       Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I, doar cu avizul organizatorului prin obţinerea unui PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS pentru a se asigura astfel obligaţia existenţei stingătoarelor si folosirea unor instalaţii (surse) de foc omologate, in cadrul festivalului .
q       Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de ACCES, deoarece aceste căi vor deveni căi de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu. Se va evita blocarea hidranţilor precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenţie.
q       Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.
q       Parcarea maşinilor private şi de transport marfă, se va face doar în locuri special amenajate si inscripţionate.
q       Fiecare colaborator sau participant, în cadrul festivalului, are obligaţia să cunoască şi să respecte reglementările legislaţiei din domeniul securităţii muncii, al prevenirii şi stingerii incendiilor, fiind direct răspunzători în cazul încălcării acestora.
q       În perioada festivalului, organizatorii vor verifica în permanenţă respectarea reglementărilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii muncii, al prevenirii incendiilor şi protecţia mediului.
Organizatorii vor putea întocmi norme de aplicare a prezentului regulament. Pentru situaţii neprevăzute sau, dacă este cazul, prezentul regulament poate fi completat. Normele emise şi completările vor avea acceaşi valoare ca şi regulamentul.
Nerespectarea prevederilor prezentei se sancţionează potrivit Legii nr. 61/1991, privind pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, modificată prin Legea 265/2004, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 140/2006, privind obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane juridice şi a cetăţenilor pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului pentru buna gospodărire a localităţii şi respectarea normelor de igienă.
           
                                                                                                      Întocmit,
                          Asociaţia Turistică Sighişoara            
Actualizat in - 07/15/2014, la ora 07:51