Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi 30 iulie 2020 ora 13:00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 488
                                                               din 24.07.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 30 iulie 2020, ora 13,00, la sediul Primăriei municipiului Sighișoara, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice, în condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020.
Art. 3. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 5. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 30 iulie 2020, ora 10,00.
Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.


         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru   
     
       Avizat:                                                       
   Secretar General                                                                                                                     
       Bizo Anca

  

                      Anexă la Dispoziția nr. 488/24.07.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                       PROIECT  
              al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
                 din data de joi, 30 iulie 2020, ora 13,00, înregistrat la Primăria Municipiului 
                                        Sighișoara cu nr. 17.571/24.07.2020

1.Petiția înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 17.355/22.07.2020, prin care doamnele Borbei Rodica Maria, Ursu Rădița, Cociș Mariana și domnul Henț Eugen, titulari ai contractelor pentru loturile 2, 3, 5 și 6 din Piața Muzeului, f.nr., solicită prelungirea acestora cu două luni, începând cu data de 24.08.2020
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.183/17.06.2020, prin care Asociația Turistică Visit Sighișoara propune autorităților locale ale municipiului o serie de măsuri care să vină în sprijinul operatorilor de turism din Sighișoara
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16.417/13.07.2020, prin care Întreprinderea Individuală Mustocea Maria cu sediul în Sighișoara, Județul Mureș, solicită cumpărarea spațiului comercial și a terenului aferent acestuia prin negociere directă
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16.419/13.07.2020, prin care S.C. Casio S.R.L., prin administrator Boloș Lenuța, cu punct de lucru în piața agroalimentară din Sighișoara, județul Mureș, solicită cumpărarea spațiilor comerciale și a terenului aferent acestora prin negociere directă
5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 17.279/22.07.2020, prin care doamna Gruici Adriana Vasilica, domiciliată în Sighișoara, solicită închirierea a 2 mp. de teren  de pe strada Cositorarilor, pentru a expune și comercializa, picturile și obiectele executate de către dânsa
6.Informare cu privire la solicitarea folosirii Sălii de Spectacole Mihai Eminescu Sighișoara, cu titlu gratuit, în perioada 27 iulie – 25 august 2020, pentru repetițiile necesare realizării unui spectacol de teatru, de către Asociația TACT – Sighișoara 2010
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun aparținând domeniului public al municipiului Sighișoara, respectiv microbuzul de transport școlar marca Opel Movano și aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar, la nivelul municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației în faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Sistem de supraveghere video la Școlile Miron Neagu, Nicolae Iorga, Dealul Viilor, Grădinița 4 - Sighișoara” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru atestarea persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de condominii - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcțiilor – casă de locuit și anexe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. ROPHARMA S.A. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren și prelungirea unui contract de închiriere având ca obiect cota indiviză de 29/68 părți din acesta - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune -
inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 112/25.06.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din fondul locativ și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 157/27.09.
2019, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea de locuințe din fondul locativ - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
24.Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuințe din blocurile finanțate și construite în Municipiul Sighișoara prin Agenția Națională pentru Locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                       
         PRIMAR,                                                                                      
 Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                                 
                                                                                                                  
        Avizat:                                                       
   Secretar General                                                                                                                     
       Bizo Anca

       Redactat
    Secretar General                                                              
       Bizo Anca                                                        
                                                                  

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud