ANUNT CONVOCARE SEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 IUNIE 2018 ora 13:00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
   P R I M A R
                                                         
                                                       D I S P O Z I Ţ I A   NR. 566
                                                               din 22.06.2018

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                        D I S P U N E :

  Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 28 iunie 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                              ORDINE  DE  ZI 

 1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16685 din 12.06.2018, prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. informeză cu privire Declarația informativă 106 privind situația dividentelor aferente exercițiului financiar 2017
 2. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16770 din 12.06.2018, prin care domnul Maior Gheorghe, domiciliat în Sighișoara, cartier Venchi, nr. 16, solicită acordarea prin licitație publică a 2 mp. de spațiu destinat comercializării de suveniruri în zona destinată acestui tip de activitate
 3. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16574/11.06.2018, prin care doamna Farczadi Carmen - Luiza solicită informații în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, cu privire la negocierile privind achiziția de bunuri imobile, care sunt imobilele care fac obiectul negocierilor, stadiul negocierilor și sumele necesare achizițiilor
 4. Adresa cu nr. 1281 din 21.06.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 17839/21.06.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport  S.A. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A.
 5. Informare privind impactul Sistemului de supraveghere video al Municipiului Sighișoara asupra datelor personale
 6. Informare privind aprobarea delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân
 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 209/28.12.2017 privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundația Cultural - Științifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2018
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Modificare regim de aliniere către strada Stadionului în scopul construirii de spații comerciale, sistematizare verticală și amplasare reclame”, str. Stadionului, nr. 1, Sighișoara
10. Proiect de hotărâre privind relocarea bustului lui Ilarie Chendi pe vechiul amplasament
11. Proiect de hotărâre privind casarea obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara
12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Piața Cetății nr. 3
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
14. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată și publică a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri
15. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
16. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. - Sucursala Sighișoara în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
17. Proiect de hotărâre privind preluarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
18. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului sportiv ”Cupa României Tineret” și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălilor de sport ale Școlii Gimnaziale ”Miron Neagu” Sighișoara și a Sălii Polivalente ”Radu Voina” către Asociația Club Sportiv ”Box Club Stejarul” 
21.  Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentație publică 
23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  Local Sighișoara nr. 105/26.04.2018 privind întabularea dreptului de proprietate privată și publică a  Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Festivalului ”Sighișoara Medievală”, ediția XXV, în perioada 27 - 29 iulie 2018
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.19/28.02.2013, actualizat la data de 30.10.2014
26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,  CONSILIUL  LOCAL,Şedinţe, 2018.


                PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                  Avizat:
           Secretarul municipiului,
                Anca  Bizo