Anunț Sedinţă ordinară a Consiliului Local pentru ziua de joi, 31 octombrie, ora 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 695
                                                             din 25.10.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

           Primarul municipiului Sighişoara;
           În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1)  lit. a),  alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 31 octombrie 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.

 

         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru  
     
                                                
       Avizat:                                                                                            
   Secretar General
     Bizo Anca

           
                 Anexă la Dispoziția nr. 695/25.10.2019 a Primarului Municipiului Sighișoara

                                                           PROIECT  
 
         al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de joi, 31 octombrie  2019, ora 14,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 29.971/25.10.2019


1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27.007/26.09.2019, prin care Parohia Evanghelică C.A. Sighișoara adresează Consiliului Local și Primăriei Municipiului Sighișoara,  o solicitare cu privire la cofinanțarea de la bugetul alocat cultelor religioase a lucrărilor de restaurare/conservare la Biserica Mânăstirii Dominicane, monument istoric,  care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 29.257/18.10.2019, privind notificarea Instituției Prefectului - Județul Mureș împotriva Hotărârilor  Consiliului Local Sighișoara nr. 165 -168 din 27.09.2019
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27.286/30.09.2019, prin care doamna Rațiu Anca - Silvia solicită discutarea petiției depusă la registratura Municipiului Sighișoara cu nr. 29.757/07.12.2016, cu privire la eficientizarea relației dintre cetățenii orașului și autoritățile locale
4.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea, restaurarea/înlocuirea platformei ridicătoare din cadrul Secției Medicală” - faza D.A.L.I. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea, restaurarea/înlocuirea a 2 platforme ridicătoare situate în Secția de Chirurgie” - faza D.A.L.I. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul III al anului 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației în faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea sistemului de iluminat, județul Mureș, Municipiul Sighișoara, strada Consiliul Europei” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat ulterior - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 95 din 28 noiembrie 2016 - inițiat de grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat Sighișoara și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice, al căror termen va expira la data de 31.10.2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 49/28.03.2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în vederea edificării unui balcon - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcțiilor - locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unei suprafețe de teren în vederea amenajării unui balcon - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. FEVASAL CO S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.1 - spațiu comercial, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Hermann Oberth nr.13 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 2 - spațiu comercial, cofetărie, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Hermann Oberth nr. 32 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
24.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
25.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Club Sportiv Antal Liviu & Alex pentru desfășurarea unor competiții sportive în cadrul Campionatului Județean de Fotbal, în zilele de 10.11.2019 și 17.11.2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 121/24.06.2010 privind constituirea consiliului de administrație al Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
27.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 156/27.09.2019, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. și avizarea unor schimburi de locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
28.Proiect de hotărâre privind concesionarea imobilului ”Turnul Croitorilor”, monument istoric, parte din ansamblul fortificațiilor  Cetății Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
29.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo – cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Sighișoara, str. Tache Ionescu, nr. 18 - LICEUL TEHNOLOGIC   NR. 1   - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
30.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

 

         PRIMAR,                                                                                    
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                         
                                                                                                                  
        Avizat:                                                                                            
   Secretar General
       Bizo Anca

       Redactat
   Secretar General
       Bizo Anca

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud