Ședinţă ordinară pentru ziua de joi, 26 noiembrie 2020, ora 12,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
   P R I M A R

 

                                                     D I S P O Z I Ţ I A  NR. 744
                                                            din 20.11.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
   În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 26 noiembrie 2020, ora 12,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 26 noiembrie 2020, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

 

                PRIMAR,                                                                                     
          Sîrbu Ioan - Iulian     
 
                Avizat:
           Secretar General
               Bizo Anca                                                                                                

 


                            Anexă la Dispoziția nr. 744/20.11.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                            PROIECT  
               al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
             din data de joi, 26 noiembrie 2020, ora 12,00, înregistrat la Primăria Municipiului 
                                                Sighișoara cu nr. 28.199/20.11.2020

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27.024/09.11.2020, prin care Camera de Conturi Mureș, cu sediul în Tg. Mureș, str. Aleea Carpați, nr. 17, înaintează Consiliului Local al UAT Municipiul Sighișoara, Raportul de follow-up înregistrat cu nr. 1719/24792/14.10.2020 precum și Decizia nr. 39/2015/3/05.11.2020
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27.026/09.11.2020, prin care Camera de Conturi Mureș, cu sediul în Tg. Mureș, str. Aleea Carpați, nr. 17, înaintează Consiliului Local al UAT Municipiul Sighișoara, Raportul de follow-up înregistrat cu nr. 1718/24791/14.10.2020 precum și Decizia nr. 1446/2013/5/05.11.2020
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 23.501/29.09.2020, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. transmite spre informare Consiliului Local al municipiului Sighișoara, Raportările contabile aferente semestrului I pe anul 2020
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 28.182/20.11.2020, prin care Consiliul de Administratie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighișoara, str. Cornești, nr. 54, convoacă Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în ședință extraordinară în data de 02.12.2020, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara din str. Piața Muzeului nr.7, Sala de ședințe a Consiliului Local
5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale de numărare a voturilor exprimate de către consilierii locali prin vot secret - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității maxime de carburant pentru autovehiculele din dotarea Municipiului Sighișoara, pentru anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI OPERATIV privind executarea serviciilor de deszăpezire în municipiul Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul III al anului 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 26 martie 2020 și de modificare a contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. - inițiat de Grupul de consilieri locali ai U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren, preluarea unui contract de închiriere și prelungirea acestuia - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate publică și privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcției – casă de locuit - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu altă destinație decât locuință, încheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                       
         PRIMAR,                                                                                      
    Sîrbu Ioan - Iulian          

          Avizat:
     Secretar General
        Bizo Anca                                                                


          Redactat
      Secretar General
         Bizo Anca

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud