Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 iulie 2019, ora 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R
                                                       D I S P O Z I Ţ I A   NR. 524
                                                             din 19.07.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară


           Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1)  lit. a),  alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 iulie 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.

 

   PRIMAR,                                                                                   
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru                                                         

 Avizat:
Secretar General
 Bizo Anca                                                                                                              
            


                     
                          Anexă la Dispoziția nr. 524/19.07.2019  a Primarului Municipiului Sighișoara


                                                            PROIECT    

   al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
       din data de joi, 25 iulie 2019, ora 14,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara
                                                cu nr. 20.318/19.07.2019

 

1.Informare înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.883/16.07.2019, adresată doamnelor și domnilor consilieri locali din Consiliul local al Municipiului Sighișoara,  cu privire la intrarea în vigoare a Codului administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18.388/02.07.2019, prin care domnul Haller Istvan, adresează Consiliului Local Sighișoara o solicitare, cu privire la analizarea posibilității emiterii unei decizii de către acesta, cu privire la revendicarea unei lucrări de sculptură din lemn, fără valoare de patrimoniu, al cărei autor este Haller Jozsef tatăl domnului Haller Istvan, care se află în custodia Casei de Cultură Mihai Eminescu
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.438/11.07.2019, prin care Primăria orașului Cimișlia, Raionul Cimișlia din Republica Moldova, adresează o invitație oficială Primăriei și Consiliului Local Sighișoara, cu ocazia sărbătoririi Zilelor orașului Cimișlia și a stabilirii relațiilor de cooperare între Sighișoara și Cimișlia
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.501/12.07.2019, prin care  S.C. Ecoserv Sig S.R.L. adresează Consiliului local al Municipiului Sighișoara solicitarea privind închiderea Stației de sortare a deșeurilor menajere
5.Raport al Direcției de Asistență Socială Sighișoara, asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada ianuarie 2019 - iunie 2019
6.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes local, pentru proiectul ”Funcționarea internatului Gaudeamus în 2019”, depus de către Fundația Cultural Științifică Gaudeamus, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare strada Codrului din Municipiul Sighișoara” - faza D.A.L.I. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare drum de legătură str. 1 Decembrie 1918 - P-ța Octavian Goga”- faza D.A.L.I. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea străzii Viilor tronson - I, din Municipiul Sighișoara” - faza D.A.L.I. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației actualizate în faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la Școala Gimnazială ”Victor Jinga” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”  - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare dotării cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Sighișoara - inițiat de grupul de consilieri U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a spațiilor de joacă și a spațiilor de recreere (odihnă) din minicipiul Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru subapartamentele nr. I/a/1 și 1b, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Școlii nr. 2 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind închirierea directă a pășunii rezervației naturale ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara”- inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.119/27.06.2019, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe din fondul locativ și modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 18/25.01.2018, așa cum au fost modificate prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 129/31.05.2018 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu altă destinație decât locuință, respectiv sedii locale ale unor partide - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate


      PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                        
        
      Avizat:
 Secretar General                                                          
     Bizo Anca
                 
     Redactat
 Secretar General                                                          
     Bizo Anca                                          

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud