Anunț Sedinţă ordinară a Consiliului Local pentru ziua de joi, 29 august 2019, ora 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A   NR. 570
                                                                  din 23.08.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

           Primarul municipiului Sighişoara;
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1)  lit. a),  alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 29 august 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.

 

         PRIMAR,                                                                             Avizat:
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru                                                          Secretar General
                                                                                            Bizo Anca
            

 

                     
                          Anexă la Dispoziția nr. 570/23.08.2019  a Primarului Municipiului Sighișoara

                                                               PROIECT    
   al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
       din data de joi, 29 august 2019, ora 14,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara
                                                cu nr. 23.556/23.08.2019

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 20.776/24.07.2019, cu privire la evoluția fenomenelor antisociale și modul cum au fost îndeplinite sarcinile pe plan local în primul semestru din 2019
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.100/29.07.2019, prin care domnul Balog Irimie sesizează Primarului Municipiului și Consiliului Local Sighișoara aspecte legate de starea străzii Moților
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.936/05.08.2019, prin care conducerea Școlii Gimnaziale ”Victor Jinga” Sighișoara informează că, la structura unității, respectiv Școala Gimnazială ”Octavian Goga” cu sediul în Sighișoara, str. Ana Ipătescu, nr. 14, clădirea anexă care adăpostește centrala termică a fost puternic avariată în urma furtunii din data de 27 iunie 2019
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.646/01.08.2019, prin care Consiliul Județean Mureș solicită transmiterea de urgență a disponibilității de preluare în procesul descentralizării,  a obiectivelor cu activitate extrașcolară situate pe raza unității administrativ - teritoriale, aflate în prezent în portofoliul Ministerului Educației Naționale
5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.198/07.08.2019, prin care doamna Farczadi Carmen - Luiza propune renovarea și modernizarea imobilului situat în str. G. Coșbuc, nr. 2, cu destinația de Școală de Muzică, precum și mutarea Școlii de Muzică din Cetatea Medievală în respectivul imobil
6.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.996/06.08.2019, privind notificarea Instituției Prefectului - Județul Mureș împotriva Hotărârilor Consiliului Local Sighișoara nr. 79, nr. 80, nr. 81, nr. 82 și nr. 83 din 25.04.2019
7.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.740/13.08.2019, cu privire la plângerea prealabilă depusă de către doamna Rațiu Anca - Silvia, prin care solicită abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 124/25.07.2019 privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes local, pentru proiectul „Funcționarea internatului Gaudeamus în 2019”, depus de către Fundația Cultural - Științifică Gaudeamus, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
8.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.741/13.08.2019, cu privire la plângerea prealabilă depusă de către doamna Rațiu Anca - Silvia, prin care solicită abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 89/14.05.2019 privind aprobarea Programului anual pentru anul 2019, al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Sighișoara
9.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.556/12.08.2019, prin care Liga Pensionarilor Mureș, Asociația Nevăzătorilor Mureș și Asociația Veteranilor de Război solicită sprijin în acordarea gratuităților legate de consumul utilităților în spațiul din str. Hermann Oberth, nr. 22, pus la dispoziție, în conformitate cu Legea nr. 502/2004
10.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 23.310/21.08.2019, cu privire la situația calității apei din fântânile de pe raza satului Hetiur amplasate pe domeniul public
11.Informare înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.926/05.08.2019, privind calitatea apei din fântâni și izvoare din Municipiul Sighișoara
12.Informare înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.662/01.08.2019, privind organizarea și desfășurarea Festivalului ”Sighișoara Medievală”, ediția a XXVI - a 
13.Informare înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.700/13.08.2019, cu privire la prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada mai 2019 - iulie 2019
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații la Zamosc, Polonia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la cea de-a 30-a aniversare a semnării parteneriatului dintre Zamosc și Schwabisch Hall, care se va desfășura în perioada 4 - 6 octombrie 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sighișoara - inițiat de grupul de consilieri U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind asigurarea, din bugetul local, a resurselor financiare pentru acoperirea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoane cu handicap grav și accentuat, însoțitori, asistenți personali și asistenți personali profesioniști - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI OPERATIV privind executarea serviciilor de deszăpezire în municipiul Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Patrimoniului European” și punerea la dispoziție Fundației Mihai Eminescu Trust, cu titlu gratuit, a sălii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (Sala Sander) și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății și strada Școlii), pentru defășurarea evenimentului - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor mijloace fixe în domeniul public și completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat cu nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aquainvest Mureș” și cu nr. 202662/05.03.2010, la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

         PRIMAR,           
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                         

       Avizat:
  Secretar General
      Bizo Anca    

     Redactat
  Secretar General
      Bizo Anca    
 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud