Anunț ședinta extraordinară a Consiliului Local din data de 31.07.2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                              DISPOZIŢIA  NR. 646
                                               din 27 iulie 2018

                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară


Primarul municipiului Sighişoara;
Având în vedere faptul că ședința ordinară a Consiliului local Sighişoara aferentă lunii iulie 2018 nu s-a desfășurat din lipsa cvorumului necesar;
Văzând necesitatea supunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâre inițiate și care nu suportă amânare; 
În baza art. 39, alin (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1) , lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                             D I S P U N E :

    Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 31 iulie 2018, orele 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                             ORDINE DE ZI : 


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 109/18.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială  Sighișoara și aprobarea constituirii și componenței Colegiului Director al direcției
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unor consilieri locali municipali la Cimișlia,Republica Moldova, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la evenimentul Zilele orașului Cimișlia, care se va desfășura în perioada 25 - 29 august 2018
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2018
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul II al anului 2018
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport  S.A. pe anul 2018
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea Străzilor Caraiman și Moților”
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului  Sighișoara în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara
 8. Proiect de hotărâre privind suspendarea plății chiriei de către locatarii din blocurile A.N.L. situate pe teritoriul municipiului Sighișoara și pentru care nu s-au efectuat procedurile complete de recepție a lucrărilor 
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
10. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
12. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Maghiare” și punerea la dispoziție Asociației Homo Novus Sighișoara, cu titlu gratuit, a Sălii de Cultură ”Mihai Eminescu”, a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (Sala Sander) și a terenului aparținând domeniului public din: Piața Cetății, Piața Muzeului, străzile adiacente din Cetatea Medievală, Piața Octavian Goga și str. Morii pentru desfășurarea evenimentului
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Mănăstirii, nr. 5, cu destinația - școală de muzică, utilizat de Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara
14. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Clubul Sportiv ”Pro Tineret” Sighișoara pentru antrenamente și desfășurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală și a etapelor din cadrul campionatului național de juniori sub 19 ani 
15. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Aurel Mosora” Sighișoara, de către Asociația Sportivă ”Hara Club Sighișoara”
16.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare și soluționare a contestațiilor pentru concesionarea de bunuri 


    Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va  aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.


         PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

         Avizat:
    Secretarul municipiului                                                                                                  
       Anca  Bizo