Anunț Ședinţă ordinară pentru ziua de vineri, 27 septembrie 2019, ora 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A   NR. 632 
                                                                  din 20.09.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

           Primarul municipiului Sighişoara;
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1)  lit. a),  alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de vineri, 27 septembrie 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.

 

         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru 

        Avizat:                                                      
  Secretar General                                                                                                                
      Bizo Anca                                                       
                                                                                                                  
                       
                    Anexă la Dispoziția nr. 632/20.09.2019 a Primarului Municipiului Sighișoara

                                                               PROIECT    
         al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de vineri, 27 septembrie 2019, ora 14,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 26.465/20.09.2019

                                     
1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 23.946/28.08.2019, prin care conducerea Școlii Gimnaziale ”Zaharia Boiu” revine la adresa nr. 1.636/24.07.2019 prin care solicita alocarea sumei de 24000 lei pentru implementarea proiectului de execuție a sistemului de securitate supraveghere video în școală
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25.033/09.09.2019, prin care doamna Rațiu Anca – Silvia, în calitate de reprezentant al Consiliului Părinților al Liceului Teoretic ”Joseph Haltrich”, adresează Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Joseph Haltrich”, propunerea de a solicita Consiliului Local Sighișoara, gratuitate elevilor liceului pentru cursa microbuzului S.C. Apă Termic Transport S.A., pe ruta Barieră - Piața Cetății pe parcursul anului școlar 
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25.444/12.09.2019, prin care Asociația Club Sportiv Viitorul Sighișoara, cu sediul în sat Țopa nr. 34,  județul Mureș, solicită inițierea unui proiect de hotărâre care să vină în sprijinul desfășurării activităților sportive derulate de asociație
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25.884/17.09.2019, prin care Fundația Veritas Sighișoara solicită sprijin în găsirea unei soluții cu privire la activitatea S.C. ProVeritas S.R.L. - Internațional Café, afectată de închiderea terasei acestei societăți comerciale ca urmare a amplasării scenei pentru evenimentele care au loc pe perioada verii, respectiv festivaluri și târguri, organizate în Piața Cetății
5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 26.028/18.09.2019, prin care Asociația Klavier Art solicită un acord de principiu Primăriei Municipiului Sighișoara, în vederea organizării unui turneu de concerte în 14 localități din România, printre care este nominalizată și Sighișoara
6.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 24.239/30.08.2019, privind notificarea Instituției Prefectului - Județul Mureș împotriva Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 96 din 29.05.2019
7.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 24.237/30.08.2019, privind notificarea Instituției Prefectului - Județul Mureș împotriva Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 116 din 27.06.2019
8.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sighișoara  - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara, în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe, al doamnei Solomon Sorina, al domnului Angelescu Sergiu - Gabriel, al domnului Oprea Mircea Țonu, respectiv validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Cristea Andra Bianca - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT  ȘI ANEXE”, Sighișoara, str. Magnoliei nr. f.n ¬-  inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, Sighișoara, str. Viilor, nr. 22 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației în faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții: ”Pod peste râul Târnava Mare - Municipiul Sighișoara”  - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 135/25.07.2019, respectiv a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din fondul locativ și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 136/25.07.2019, respectiv a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor din fondul locativ - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind preluarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora, precum și a celor din domeniul privat din administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. în administrarea directă a municipiului,   în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. - Sucursala Sighișoara în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate


         PRIMAR,                                                                                    
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru  

         Avizat:                                                      
  Secretar General                                                                                                                
   Bizo Anca
           
       Redactat                                                     
  Secretar General                                                                                                                
      Bizo Anca

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud