Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi 28 mai 2020, ora 13,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 374
                                                               din 22.05.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 28 mai 2020, ora 13,00, la sediul Primăriei municipiului Sighișoara, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice, în condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020.
Art. 3. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 5. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 28 mai 2020, ora 10.00.
Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILUL LOCAL,Şedinţe, 2020.


         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru           

         Avizat:
    Secretar General
        Bizo Anca        

 


                       Anexă la Dispoziția nr. 374/22.05.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                                PROIECT  
                      al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
                           din data de joi, 28 mai 2020, ora 13,00, înregistrat la Primăria Municipiului 
                                             Sighișoara cu nr. 12.228/22.05.2020

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 11.600/15.05.2020, prin care Inspectoratul Școlar Județean Mureș, având în vedere prevederile art. 13, lit. c) din Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2 în unitățile/instituțiile de învățământ, transmite lista elevilor și a personalului didactic de pe raza U.A.T. Sighișoara, cu rugămintea de a se avea în vedere modul de organizare și desfășurare a activităților didactice din perioada 2 - 12 iunie 2020 și a examenelor naționale
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a contribuției de întreținere datorate de părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara în anul școlar 2020 - 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Municipiul Sighișoara a proiectului: ”Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”, cod SIPOCA 846/cod MySMIS 136159, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale – la data de 31.12.2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate publică și privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 86/30.04.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2019 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
                                                       
         PRIMAR,                                                                                       
 Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru   

        Avizat:
   Secretar General
       Bizo Anca        

       Redactat
    Secretar General
       Bizo Anca

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud