Ședinţă extraordinară pentru ziua de joi, 3 septembrie 2020, ora 13,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 566
                                                            din 02.09.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

            Primarul municipiului Sighişoara,
            Văzând adresa cu nr. 28.917/18.08.2020 primită din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.705/19.08.2020, prin care informează că în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare pentru proiectul ”Sala Mihai Eminescu” (restaurare, consolidare, punere în valoare) – componenta A și Reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu din Municipiul Sighișoara – componenta B” cod SMIS 126648, aceasta a fost admisă în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară, sens în care, este necesară (până în cadrul Etapei precontractuale) actualizarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici, inclusiv anexa cu descrierea investiției în corelare cu D.A.L.I. aferent componentei A și B (transmise la clarificări) referitor la suprafețe și a valorii cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții;                      
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), coroborat cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă, de îndată, Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de joi, 3 septembrie 2020, ora 13,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoțit de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara, nominalizate în proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 3 septembrie 2020, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
 

                 PRIMAR,                                                                                      
         Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru          

       
            Avizat:
      Secretar General,
           Bizo Anca
 
       

 

                   Anexă la Dispoziția nr. 566/02.09.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara


                                                         PROIECT

          al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de 3 septembrie 2020, ora 13,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara
                                                          cu nr. 21.092/02.09.2020
 

1 .Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Sala Mihai Eminescu” Sighișoara (restaurare, consolidare, punere în valoare) – faza D.A.L.I., precum și a indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu din Municipiul Sighișoara” – faza proiect tehnic - inițiat de primar și aviz din partea comisiilor de specialitate: buget, urbanism  și juridică

 

                 PRIMAR,                                                                                      
         Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru          


                 Avizat:
          Secretar General,
              Bizo Anca

                    Redactat
              Secretar General,
                  Bizo Anca

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud