Ședinţă extraordinară pentru ziua de marți, 17 noiembrie 2020, ora 15,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
   P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 738
                                                               din 13.11.2020

                                      privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
        În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), coroborat cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 17 noiembrie 2020, ora 15,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

 

          PRIMAR,                                                                                     
      Sîrbu Ioan - Iulian                                                                    
                                                                                                                  
          Avizat:
      Secretar General
         Bizo Anca        

 

 

                          Anexă la Dispoziția nr. 738/13.11.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                                PROIECT  
         al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din ziua de marți, data de 17 noiembrie 2020, ora 15,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 27.584/13.11.2020

 

1.Prezentare încheiere civilă nr. 1921/30.10.2020, pronunțată de Judecătoria Sighișoara, în dosarul nr. 3284/308/2020 privind validare mandate supleanți și depunere jurământ de către supleanții validați
2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar
3.Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Sighișoara  - inițiat de primar


                                                       
               PRIMAR,                                                                                      
         Sîrbu Ioan - Iulian                                                                       
                                                                                                                   
               Avizat:
          Secretar General
             Bizo Anca        


              Redactat
         Secretar General
             Bizo Anca        
                                                        

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud