ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 25.01.2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
      P R I M A R
                                                         

                                 D I S P O Z I Ţ I A   NR. 240
                                           din  18.01.2018

                privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

 Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                   D I S P U N E :

 Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 ianuarie 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                  ORDINE  DE  ZI 
 1. Adresa nr. 291/08.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara, cu privire la sesizările depuse de către domnul Pascu Valentin, domiciliat pe strada Avram Iancu, nr. 5, pentru reabilitarea străzii Avram Iancu
2. Adresa nr. 5 din 12.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 967/12.01.2018, prin care S.C. Ecoserv Sig S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
3. Adresa nr. 968/12.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara, cu privire la Raportul de inspecție economico-financiară nr. 195/04.12.2017 și Dispoziția obligatorie nr. 73/04.12.2017, întocmite de organele de inspecție economico – financiară din cadrul D.G.R.F.P. Brașov – Inspecție Fiscală – Serviciul Inspecție Economico – Financiară, la Ecoserv Sig S.R.L., C.I.F. RO28696329, cu sediul în Sighișoara, str. Cornești, nr. 54, jud. Mureș 
4. Adresa nr. 200703/VIII/C/4 din 23.08.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1299/16.01.2018, prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.Compania Aquaserv S.A.Tg. Mureș
5. Adresa nr. 98/15.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1488/17.01.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A.
6. Calendarul evenimentelor culturale 2018
7. Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 01.10.2017- 31.12.2017
8. Raport al Serviciului Public de Asistență Socială asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada iulie 2017- decembrie 2017
9. Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada în iulie 2017- decembrie 2017
10 Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2017, de către Fundația VERITAS   Sighișoara, în cadrul unității de asistență socială - Centrul de zi pentru copii
11.Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2017, de către Fundația VERITAS Sighișoara, în cadrul unității de asistență socială - Cantina socială
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018
13.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale - fațade și acoperiș – Interne  - Cardiologie” la Spitalul Municipal Sighișoara
14.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale - fațade și acoperiș – Pneumologie” la Spitalul Municipal Sighișoara
15.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
16.Proiect de hotărâre privind aprobare structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Sighișoara, pentru anul școlar 2018 - 2019
17.Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea Semifinalei Eurovizion România în Municipiul Sighișoara, în data de 18 februarie 2018
18.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză și negociere pentru cumpărarea de imobile
19.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune, încheiat cu o persoană juridică
20.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în comisia socială de analiză pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepția locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
21.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
22.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
23.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune și ulterior prelungirea acestuia
24.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Clubul Sportiv ,,Pro Tineret,, Sighișoara pentru antrenamente și desfășurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală și a etapelor din cadrul campionatului național de juniori sub 19 ani
25.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către  Asociația ”Club Sportiv Hara Sighișoara” pentru desfășurarea Campionatului național de karate WUKF, în perioada 24 - 25 martie 2018, campionat organizat în colaborare cu Federația Română de Karate WUKF
26.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. CORALIA COM S.R.L.
27.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu altă destinație decât locuință
28.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren ocupat de panoul de prețuri și construcția din lemn - scări acces la spațiul comercial
30.Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a listei de prioritate pentru acordarea locuinței din fondul locativ al Municipiului Sighișoara
33.Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 11/19.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la amenzile aplicate de Poliția Locală în domeniul circulației pe drumurile publice
34.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe și terenurile aferente acestora, care aparțin domeniului public și privat al municipiului

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018


                 PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                 Avizat                       
    Secretarul municipiului                                                                
             Anca  Bizo  
           

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud