D I S P O Z I Ţ I A   NR.  87
                                                             Din 16 februarie 2017
                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
 
Primarul municipiului Sighișoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. ( 6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                        D I S P U N E :
     Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de luni, 27 februarie 2017, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
                                                                ORDINE DE ZI
1. Informare cu privire la situația/statutul alesului local, domnul Mălăncrăvean Ovidiu- Dumitru, Primar al Municipiului Sighișoara 
2. Informare prin care Asociația  ,,Astra Sighișoreană “,  a propus acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare post-mortem al Municipiului Sighișoara” domnului prof. Aurel Olimpiu Hârțoagă pentru contribuția adusă la promovarea culturii sighișorene, a valorilor naționale și pentru activitatea desfășurată în domeniul cultural                    
3. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara 
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacat în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. 
5. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a manifestării culturale  ,,Mărțișor Muzical”, dedicată zilei de 8 martie – Ziua femeii
6. Proiect de hotărâre privind desfășurarea ediției a XII-a a Festivalului ,,Sighișoara Blues Festival”  2017 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii de spectacole ,,Mihai Eminescu”, a foaierului acestei săli, precum și a Sălii festive a municipiului 
7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,, Urmărire video și iluminat platformă depozit de deșeuri industriale, str. Cornești nr. 54” 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI și MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între MUNICIPIUL SIGHIȘOARA și FUNDAȚIA MIHAI EMINESCU TRUST
10. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei–părți din veniturile  obținute  de către Spitalul Municipal Sighișoara din închirierea către terți a unor spații transmise în folosință gratuită
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei - părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cabinet medical nr.6, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Zaharia Boiu nr. 29
17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru         comercializare înghețată
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al fondului  forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara 
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere și ulterior preluarea acestuia
23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara
24. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L., nr. 16200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și completarea anexei nr. 4 la acest contract
26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a contractelor de concesiune și a contractelor de închiriere 
Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2017.
                 
                PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                                                                                                        Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                   Anca  Bizo

 

Informare cu privire la situatia domnului Malancravean Ovidiu.pdf (174 kb)
Informare pentru acordarea titlului de cetatean de onoare post -mortem prof. Aurel Hartoaga.pdf (108 kb)
Ph privind aprobarea unor documentati cadastrale.pdf (8784 kb)
Ph privind aprobarea acordarii cotei-parti din veniturile obtinute de Spitalul Municipal.pdf (349 kb)
Ph privind incetarea unui contract de inchiriere.pdf (720 kb)
Ph privind stabilirea cotei parti acordate S.C. ECOSERV SIG S.R.L..pdf (208 kb)
Ph pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor din fondul locativ.pdf (752 kb)
Ph privind aprobare Protocol colaborare cu Fundatia MET.pdf (339 kb)
Ph privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractul de delegare catre SC Ecoserv.pdf (1553 kb)
Ph privind aprobarea actului aditional pentru prelungire contract de închiriere Gradinita nr.6 Sighisoara.pdf (1073 kb)
Ph privind aprobarea incheierii Protocol de colaborare.pdf (256 kb)
Ph privind bugetul de venituri si cheltuieli pe 2017 intocmit de Ocolul Silvic.pdf (451 kb)
Ph privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar Spitalul Sighisoara.pdf (901 kb)
Ph privind constituire comisie de analiza.pdf (500 kb)
Ph privind desfasurare ed.XII-a Festival Sighisoara Blues 2017.pdf (969 kb)
Ph privind incetarea mandatului de administrator al S.C.ATT.pdf (768 kb)
Ph privind inchiriere teren pentru amplasare automat inghetata.pdf (238 kb)
Ph privind insusirea si aprobarea Studiului de fezabilitate.pdf (1595 kb)
Ph privind neexercitare drept de preemtiune cabinet medical nr.6.pdf (682 kb)
Ph privind organizarea manifestarii Martisor muzical.pdf (148 kb)
Ph privind organizarea, administrarea si intretinerea pasunilor.pdf (1349 kb)
Ph privind preluarea unor contracte de inchiriere.pdf (802 kb)
Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu persoane juridice.pdf (4343 kb)
Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere incheiate cu persoane fizice.pdf (1248 kb)
Ph privind prelungirea unui contract de inchiriere si ulterior preluarea acestuia.pdf (437 kb)
Ph privind repartizarea in regim de inchiriere apartamente blocuri A.N.L..pdf (1604 kb)
Ph privind modificare anexa.pdf (274 kb)
Ph privind inchirierea unui spatiu in incinta spital.pdf (864 kb)
P-v 27.02.2017.docx (119 kb)