DISPOZIŢIA NR. 294
                                                                            din  28 aprilie 2017
 
                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
 
 
Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin (2), alin.(3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
       D I S P U N E :
 
            Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de  JOI,  4 mai 2017, orele 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                 ORDINE DE ZI :            
 
1.     Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a Festivalului ,,Sighișoara Medievală”, ediția XXIV, în perioada 28-30 iulie 2017
2.     Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, precum și preluarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
 
 
   Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2017.
 
 
                       PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN             
 
                                                                                                       Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului
                                                                                                   Anca Bizo
 
Ph privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al municipilui si preluarea acestora de catre SC Ecoserv.pdf (510 kb)
Ph privind organizarea Festivalului Medieval.pdf (280 kb)
Pv. extra 4.05.2017.doc (93 kb)