D I S P O Z I Ţ I A   NR. 34
                                                             Din 18 ianuarie 2017
 
                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. 1, 3 şi 6, art. 63, alin. 1, lit. „b” şi alin. 3, coroborat cu prevederile art. 68, alin. 1 și a art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           
 
                                                                   D I S P U N E :
 
            Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de 26 ianuarie 2017, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                ORDINE DE ZI
 
 
1.     Plângere prealabilă a doamnei Rațiu Anca –Silvia, înregistrată la Municipiul Sighișoara, cu nr. 1413/19.01.2016, prin care solicită modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105 din 27.12.2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017
2.     Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016  
3.     Calendarul Evenimentelor Culturale  2017
4.     Raport al Serviciului Public Asistență Socială, asupra activității asistenților personali, pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016
5.     Raport al Serviciului Public Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada iulie 2016 – decembrie 2016
6.     Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația PENTRU FAMILIA CREȘTINĂ Sighișoara
7.     Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația VERITAS Sighișoara
8.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2017
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabilă titularilor de contracte   care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara și aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, încheiat între Municipiul Sighișoara, în calitate de concedent și S.C. Schuster Ecosal S.R.L., în calitate de concesionar, având ca obiect prestarea serviciului public de salubrizare în aria administrativ- teritorială a Municipiului Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ,, Radu Voina” de către Asociația Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara pentru desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii ,,Cupa Liviu Antal”, ediția a III-a, în perioada de 18-19 februarie 2017
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere,încheiate cu persoane fizice  
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere,încheiate cu persoane juridice
14.Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de   sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2016
15. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2017, a modului de valorificare în cursul anului 2017 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2017, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2017, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2017
16. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
17. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere și ulterior modificarea acestora
 
    Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2017.
 
 
 
                        PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru
 
 
                                                                                                        Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                   Anca Bizo
 
 
 
 
 
 
 
Calendarul evenimentelor culturale 2017.pdf (205 kb)
Informare cu privire la actiunilor sau a lucrarilor de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social.pdf (547 kb)
Ph privind aprobarea actului aditional cu SC Schuster Ecosal.pdf (973 kb)
Ph privind aprobarea cotei autoritati publice locale aplicabila titularilor de contracte ANL.pdf (1286 kb)
Ph privind aprobarea planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local care urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor social.pdf (269 kb)
Ph privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru 2017.pdf (2017 kb)
Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii Radu Voinea pentru Asociatia Club Sportiv Antal Liviu.pdf (873 kb)
Ph privind insusirea unor documentati cadastrale.pdf (1632 kb)
Ph privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul.pdf (1145 kb)
Ph privind preluarea unor contracte de inchiriere.pdf (1287 kb)
Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu persoane juridice.pdf (1180 kb)
Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere.pdf (467 kb)
Plangere prealabila prin care se solicita modifiacera hotarari 105.27.12.2016.pdf (175 kb)
Raport al Serviicului de Asistenta Sociala Fundatia Veritas.pdf (1393 kb)
Raport al Serviciului de asistenta Sociala asupra asistentilor persoanali iulie-decembrie 2016.pdf (160 kb)
Raport al Serviciului de Asistenta Sociala privind serviciile de asistenta medicala.pdf (319 kb)
Raport al Servicului de Asistenta Sociala in baza legii 34.1991 Fundatia Familia Crestina.pdf (589 kb)
Ph privind prelungirea unor contracte si modificarea.pdf (1159 kb)
P-v 26.01.2017.docx (70 kb)