DISPOZIŢIA NR. 401
                                                               din  9 iunie 2017
 
                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
 
 
Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin (2), alin.(3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
       D I S P U N E :
 
            Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de  MARȚI,  13 iunie 2017, orele 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                 ORDINE DE ZI :            
         
1.     Informare privind actele de procedură întocmite în vederea formulării apărării în procesul având ca obiect acțiunea în contencios administrativ formulată de către Prefectul Județului Mureș în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Sighișoara privind obligarea acestuia la respectarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 393/2004
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate   pentru activități de interes local, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii mai 2017
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipul Sighișoara
 
   Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, Consiliul Local, Ședințe 2017.
 
 
                       PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN             
 
                                                                                                       Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                     Anca Bizo

                                                                                                                    

Informare.pdf (396 kb)
Ph2 acordare finantari nerambursabile.pdf (5465 kb)
Ph3 aprobare recalculare chirii ANL.pdf (599 kb)
Pv extra 13.06.2017.doc (133 kb)