D I S P O Z I Ţ I A   NR. 482
                                                               din 18.07.2017

                                     privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                        D I S P U N E :

        Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 27 iulie 2017, ora 11,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                                ORDINE DE ZI   
     

   1.  Adresa nr. 211928/VIII/C/4 din 06.07.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18750/12.07.2017 prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș
   2.  Informare privind înființarea Asociației Județene pentru Dezvoltarea Turismului Mureș și posibilitatea încheierii unui parteneriat cu aceasta
   3.  Informare privind obiectivul de investiții : ,,Bază sportivă - Stadion atletism și fotbal cu teren secundar de antrenament”
   4.  Informare cu privire la acordul de parteneriat nr. 19384/19.09.2012
   5.  Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017
   6.  Raport al Serviciului Public de Asistență Socială, asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada ianuarie 2017- iunie 2017
   7.  Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada ianuarie 2017- iunie 2017 
   8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru semestrul II al anului 2017
   9.  Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara și a seviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sighișoara
  10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali în conformitate cu Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și modificarea art. 67 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 98/25.10.2012
  11.  Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiții cuprins în Anexa nr. 2, poziția nr. 5 a anexei nr.1b, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 39/30 martie 2017
  12.  Proiect de hotărâre privind amenajarea unui parc tematic pentru tineri
  13.  Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui patinoar artificial
  14.  Proiect de hotărâre privind alocarea unui fond de 2% din bugetul local anual pentru lucrări de restaurare și conservare a patrimoniului imobil 
  15.  Proiect de hotărâre privind organizarea ediției a XIV-a a Festivalului Fanfarelor
  16.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a cuantumului alocației zilnice de hrană, a contribuției medii lunare de întreținere și a contribuției/zi de întreținere datorată de către părinți/reprezentanți legali, a  finanțării sumelor în completare de la bugetul local, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara în anul școlar 2017 – 2018
  17.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
  18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. AGREABIL COM S.R.L.
  19.  Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
  20.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru parte din imobil -  subsol  tehnic, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Mitropolit  Andrei Șaguna  nr. 8 A
  21.  Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
  22.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren, atribuit  conform Legii nr. 15/2003
  23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcției - locuință


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2017.

 

                        PRIMAR,
         Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru


                                                                                                        Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                   Anca  Bizo
 

1 Adresa nr.18750 Sc Aquaserv SA.pdf (201 kb)
2 Informare privind Infiintarea Asociatiei judetene pentru Dezvoltarea Turismului Mures.pdf (112 kb)
3 Informare privind obiectivul de investitii Baza - Sportiva Stadion altetism.pdf (119 kb)
4 Informare cu privire la acordul de parteneriat nr. 19384.19.09.2012.pdf (536 kb)
5 Informare cu privire la prestarea actiunilor sau a lucrarilor de interes local 1 aprilie- 30 iunie 2017.pdf (413 kb)
6 Raport asupra asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ianuarie - iunie 2017.pdf (154 kb)
7 Raport al Serviciului de Asistenta Sociala privind serviciile de asistenta medicala comunitara.pdf (302 kb)
8 Ph privind aprobarea executiei bugetului local.pdf (482 kb)
9 Ph privind stabilirea salarilor de baza aferente functiilor publice si contractuale.pdf (817 kb)
10 Ph privind stabilirea indeminzatiilor consilierilor locali.pdf (112 kb)
11 Ph privind modificarea denumirii unui obiectiv de investitii.pdf (784 kb)
12 Ph privind amenajarea unui parc tematic pentru tineri.pdf (144 kb)
13 Ph privind achizitionarea unui patioar artificial.pdf (129 kb)
14 Ph privind alocarea unui fond din bugetul local penru restaurare si conservare imobil.pdf (76 kb)
15 Ph privind organizarea festivalul Fanfarelor.pdf (127 kb)
16 Ph privind aprobarea costului mediu lunar pentru intretinere Cresa.pdf (387 kb)
17 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere.pdf (3922 kb)
18 Ph privind prelungirea unui contract de inchiriere cu Sc AGREABIL COM.pdf (294 kb)
19 Ph privind preluarea unor contracte de inchiriere.pdf (863 kb)
20 Ph privind neexercitarea dreptului de preemtiune din str. Andrei Saguna.pdf (586 kb)
21 Ph preluarea unui contract de concesiune.pdf (1146 kb)
22 Ph privind incetarea dreptului de folosinta conform Legii 15.pdf (751 kb)
23 Ph privind aprobarea inchirierii directe a unor terenuri aferente constructiei - locuinta.pdf (3566 kb)
P.v. ord. 27.07.2017.docx (75 kb)