MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
             P R I M A R
                                                         
 
                                                     D I S P O Z I Ţ I A   NR. 425
                                                               Din 21.06.2017
 
                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,         
 
                                                                   D I S P U N E :
 
            Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 27
 iunie 2017, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                ORDINE DE ZI   
      
1.     Informare privind înștiințare asupra cuantumului dividentelor aferente exercițiului financiar 2016
2.     Informare privind Asociația ,,TÎRGU MUREȘ 2021”
3.     Informare privind litigiul ce a făcut obiectul dosarului nr. 1236/102/2016, în prima instanță, la Tribunalul Mureș și a dosarului nr. 1236/102/2016, în recurs, la Curtea de Apel Târgu- Mureș
4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes local, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii mai 2017
5.     Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a domeniului public, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii mai 2017
6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Festivalului ,,Sighișoara Medievală”, ediția XXIV, în perioada 28 - 30 iulie 2017
7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2017
8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
9.     Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
10.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sighișoara în vederea reprezentării Consiliului Local alMunicipiului Sighișoara în fața instanțelor de judecată
11. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16200/02.08.2012, aprobat în Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr.1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și actul adițional nr. 4 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/27.02.2017
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE TURN BELVEDERE, MUZEU ÎN AER LIBER, AMFITEATRU ȘI SPAȚII DE CAZARE, PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII UNITĂȚII TURISTICE CU IMPLEMENTAREA DE SERVICII INOVATIVE”, str. Dealul Gării, nr. 7, Sighișoara
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
14. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cabinetul medical individual nr. III, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Hermann Oberth nr. 22  
16. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului CARAVANA ,,EU SUNT 12” - O EXPERIENȚĂ SENZORIALĂ ȘI MULTIMEDIA, oferit de Bergenbier
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică  
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune
20. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Sighișoara cu Asociația Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
21. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ,,Zilele Maghiare” și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Casei de Cultură ,,Mihai Eminescu”, a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății cu străzile adiacente) și Piața Octavian Goga, pentru desfășurarea evenimentului cultural
22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 
 
Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2017.
 
 
 
                        PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru
 
 
                                                                                                        Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                   Anca Bizo
 
 
 
 
 
     
1.Instiintare asupra cuantumului dividentelor aferente exercitului financiar 2016 Sc Aquaserv SA.pdf (74 kb)
2. Informare privind Asociatia Tirgu Mures 2021.pdf (331 kb)
3.Informare privind litigiul ce a facut obiectul dosarului nr.1236.102.2016.pdf (492 kb)
4.Ph privind aprobarea acordarii finantarilor nerambursabilie din fonduri publice alocate pentru interes local.pdf (5668 kb)
5.Ph privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a domeiului public pentru proiectele depuse in baza Legii 350.2005.pdf (1314 kb)
6.Ph privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Festivalului Sighisoara Medievala.pdf (423 kb)
7.Ph privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitato administrativ teritoriale.pdf (1364 kb)
8.Ph privind rectifificarea bugetului S.C. Ecoserv Sig S.R.L..pdf (725 kb)
9.Ph privind modificarea Statului de Functii al Municipiului Sighisoara.pdf (655 kb)
10.Ph privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sighisoara in vederea reprezentarii in fata instantelor de judecata.pdf (130 kb)
11.Ph privind completarea anexei nr. 4 la contractul de gestiune SC Ecoser Sig.pdf (325 kb)
12.Ph privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu.pdf (429 kb)
13.Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu persoane fizice.pdf (1152 kb)
14.Ph privind preluarea unui contract de inchiriere.pdf (583 kb)
15.Ph privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cabinet medical.pdf (377 kb)
16.Ph privind evenimentul CARAVANA EU SUNT.pdf (1613 kb)
17.Ph privind prelungirea unui contract de inchiriere incheiat cu Partidul Social.pdf (658 kb)
18.Ph privind aprobarea inchirieri unor terenuri in vederea amenajarii unor terase sezoniere.pdf (290 kb)
19.Ph privind prelungirea unui contract de concesiune.pdf (464 kb)
20.Ph prinvind asocierea Municipiului Sighisoara cu Asociatia IMM.pdf (1262 kb)
21.Ph privind desfasurarea evenimentului Zilele Maghiare.pdf (964 kb)
22.Ph privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (164 kb)
Punct suplimentar .Ph privind insusirea unor documentatii cadastrale.pdf (860 kb)
P.v.ord.27.06.2017.docx (118 kb)